Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õppekava üldosa

I. Üldsätted

1.1. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi (edaspidi: Kool) õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

1.2. Kooli õppekava terviktekst on kättesaadav kooli raamatukogus.

1.3. Kooli õppekavas on üldosa ja ainekavad.

1.4. Kooli õppekava üldosas esitatakse:

1.4.1. õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted;

1.4.2. pädevuste kujundamise põhimõtted;

1.4.3. läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted;

1.4.4. kooli õppesuunad;

1.4.5. aineõppe rakendamise alused;

1.4.6. kooli tunnijaotusplaan klassiti;

1.4.7. kooli õppe- ja kasvatustöö korralduse alused;

1.4.8. valikkursuste valimise põhimõtted;

1.4.9. koolis eesti keeles õpetatavate ainete loend;

1.4.10. ülekooliliste, koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted;

1.4.11. hindamise korralduse alused;

1.4.12. nõuded õpetaja töökavale;

1.4.13. õpilaste nõustamise, õpiabi osutamise alused;

1.4.14. õpilaste tunnustamis- ja mõjutusvahendite rakendamise põhimõtted;

1.4.15. kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

1.5. Põhikooli ainekavades esitatakse klassiti ning gümnaasiumi ainekavades kursuseti:

1.5.1. aine õppe-eesmärgid;

1.5.2. õppesisu, sh õppekava läbivate teemade käsitlemine, integratsioonivõimalused teiste õppeainetega, ainealased, ainetevahelised, klassidevahelised, ülekoolilised projektid ning pikemaajalised koolidevahelised projektid;

1.5.3. õpitulemused;

1.5.4. kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid on esitatud aineti kooli õppekava lisana: “Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid”.

1.6. Õpetaja koostab kooli õppekava alusel igal õppeaastal töökava kõikidele klassidele, kus ta õpetab.

1.7. Klassi töökavas täpsustatakse kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja õppematerjale ning õpetajatevahelist koostööd.

 

II. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

2.1. Kooli õppekava lähtealus:

2.1.1. Kooli õppekava koostamisel on lähtutud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast ja kooli kokkuleppest kooli õppesuundade  ja eripära kohta, arvestades piirkondlikke vajadusi, lastevanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse.

2.1.2. Kooli õppekava ülesanne on toetada kõigi õpilaste integreerumist Eesti ühiskonnas, arvestades nende erivajadusi, päritolumaa kultuuritraditsioone ning õpilaste rahvuslikku identiteeti.

2.1.3. Kooli põhiülesanne on aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb toime oma elu ja tööga, arendab ennast ja aitab kaasa ühiskonna arengule, määratleb end oma rahva liikmena ja Tallinna linna kodanikuna.

2.1.4. Kooli õppekava õppe- ja kasvatuseesmärkide määratlemisel on peetud silmas järgmist:

2.1.4.1. inimese areng selle terviklikkuses on kooli kõrgeim siht ja väärtus;

2.1.4.2. muutuvas maailmas erinevate maailmakäsitustega kokku puutudes määratleb inimene end, võtab endale vastutuse oma elukäigu kujundamise eest;

2.1.4.3. kõige tähtsam on õppida õppima, sest kiiresti teisenevas maailmas vananevad teadmised kiiresti;

2.1.4.4. soov areneda ja õppida, võime analüüsida omaenese ja teiste kogemusi, koostööoskused, käitumiskultuur ning eetilisus loovad eeldused elus toimetulekuks ning muutuvas maailmas orienteerumiseks;

2.1.4.5. elukestev õpe võimaldab üksikisikul ja ühiskonnal väärikalt toime tulla kiiretest ja vastuolulistest arengutest tulenevate väljakutsetega;

2.1.4.6. üldhariduslik õpe toetab kodanikuühiskonna arengut.

2.2. Kooli õppekava on suunatud üldinimlike väärtuste õpetamisele, õpilaste terviklikkuse arendamisele ja sõltumatuse väljakujundamisele, aidates õpilastel saada vastutustundlikeks ja hoolitsevateks kodanikeks, kes on võimelised rakendama oma jõu ühiskonna arenguks, mis peab näitama õpilastele võrdseid võimalusi ja andma võimaluse heita väljakutse diskrimineerimisele ja stereotüüpidele.

2.3. Kooli õppekava on suunatud õpilaste ümbritseva keskkonna mõistmise ja austamise arendamisele ning isiksuse arengule nii kohalikul ja rahvuslikul kui ka globaalsel tasandil, mis peaks arendama õpilasi ka kui tarbijaid, et osata anda adekvaatseid hinnanguid ja võtta vastu sõltumatuid otsuseid ning mõista oma kohustusi ja õigusi.

2.4. Kooli õppekava eesmärgid:

2.4.1. luua kõigile õpilastele võrdsed võimalused;

2.4.2. arendada õpilastes rahvusliku identiteedi mõistet Eesti ja Euroopa ühiskonna vaimse, kõlbelise, sotsiaalse ning kultuuripärandi tundmaõppimise ja mõistmise kaudu, mis peaks innustama õpilasi hindama seniseid inimeste püüdlusi ja saavutusi esteetika, teaduse, tehnoloogia ja sotsiaalsfääri valdkonnas, ühtlasi peaks ka ärgitama noori tegema katsetusi ja esitama uusi ideid;

2.4.3. õpilaste vaimse, kõlbeline, sotsiaalne ja kultuuriline edasiarendamine, kõigi õpilaste ettevalmistamine iseseisva elu võimalusteks ja kohustusteks;

2.4.4. toetada õpilaste vaimset, kõlblust, sotsiaalset ja kultuurialast arengut ja on ühtlasi suunatud ka õige ja ebaõige eristamise põhimõtete arengule, mis peab arendama õpilaste teadmisi nende oma ja erinevate usutunnistuse ning kultuuride mõistmisel ning hinnangu andmisel neile ühiskonna mõjutamise võimalusi.

2.5. Kooli õppekava eesmärgiks on õpilaste eneseväärikuse ja emotsioonlase heaolutunde väljaarendamine, abi osutamine meeldivate ja sõbralike suhete, mis põhinevad vastastikusel austusel, austusel kodu, kooli, töö ning ümbritseva ühiskonna vastu väljakujundamisel ja säilitamisel.

2.6. Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid:

2.6.1. anda konkurentsivõimelist haridust;

2.6.2. Kooli õppe- ja kasvatuse eesmärk on isiksuse kujunemine, kes:

2.6.2.1. suhtub heasoovlikult kaasinimestesse, austab nende vabadust ja väärikust;

2.6.2.2. soovib ja oskab teha konstruktiivset koostööd;

2.6.2.3. toetab aktiivselt ühiskonna demokraatlikku arengut;

2.6.2.4. austab ja järgib seadusi, on teadlik oma kodanikukohustustest ja -vastutusest;

2.6.2.5. tunneb end oma rahva liikmena, kodanikuna, tunneb end seotuna Euroopa ja kogu inimkonnaga;

2.6.2.6. tunneb ja austab oma rahva kultuuri, omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtub neisse eelarvamustevabalt ning lugupidavalt;

2.6.2.7. hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes;

2.6.2.8. usaldab ennast, on väärikas ja enesekriitiline;

2.6.2.9. tunneb end vastutavana oma elukäigu eest;

2.6.2.10. juhindub oma valikutes ja tegudes eetika alusväärtustest: inimelu pühadus, vägivallast hoidumine, vabadus, õiglus, ausus, vastutus;

2.6.2.11. on tundlik esteetiliste väärtuste suhtes, kujundab oma ilumeelt;

2.6.2.12. väärtustab terveid eluviise, arendab oma vaimu ja keha;

2.6.2.13. mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele;

2.6.2.14. püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi ja seoseid, on motiveeritud õppima ja oskab õppida;

2.6.2.15. tuleb toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas;

2.6.2.16. mõistab töö vajalikkust inimeste ja ühiskonna arengus; on valmis otsima endale sobivat tööd.

2.7. Kooli õppekava koostamisel, piirkondliku koostöö kujundamisel, kooli ja klassi tasandil õpetust kavandades ja tegelikus õppeprotsessis lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

2.7.1. igaühel on võimalus saada haridust vastavalt oma võimetele;

2.7.2. õppetöö korraldamisel arvestame rahvuslikku eripära;

2.7.3. õppeprotsessis arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi;

2.7.4. õppeprotsessis toimub kõigi õpilaste arendamine;

2.7.5. õppekorralduses arvestatakse õpilaste ja vanemate arvamustega;

2.7.6. ainekavade kaudu väärtustame rahvusidentiteeti, rahvuskultuuri, Eesti kultuuri ja traditsioone;

2.7.7. õpilane on õppeprotsessis aktiivne osapool;

2.7.8. õppeprotsessis lähtume humanismi ja demokraatia printsiipidest;

2.7.9. õppe- ja kasvatusprotsess pakub mitmekesiseid õpikogemusi, õpetus on süsteemne ja terviklik, õpetuslik ja kasvatuslik aspekt on tasakaalustatud;

2.7.10. õppekava on avatud pidevaks edasiarendamiseks ja korrigeerimiseks vastavalt muutustele ühiskonnas ja teadustes;

2.7.11. õpilane saab mitmekülgse ettevalmistuse reaalainetes, keelteoskuse ja arvutil töötamise oskuse.