TKVG tegevuse eesmärgid 2021.-2022.õppeaastal:

I. Juhtimine
Lõimitud ainekavade jätkuv arendamine
HTM ja Tallinna HA pilootprojektis osalemine eesti keele õpetamise tõhustamiseks
II. Personal
Pedagoogide nõustamine psühholoogia ja MÕK valdkonnas
Koostöö erinevate ainete õpetajatega mitmekesistamine võõrkeelte õpetuse tõhustamiseks
III. Koostöö huvigruppidega
Koolivägivalla ennetamise süsteemi mitmekesistamine
Õppe kohandamine vastavalt õpilaste eeldustele
IV. Õppe- ja kasvatustegevus
MÕK põhimõtete kasutamine õppetegevusel
STEAM oskuste arendamine õpilastel
Kaasava hariduse rakendamine
Rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimine
Digiõppe rakendamine
Liikuma Kutsuva Kooli tegevuste juurutamine
V. Ressursside arendamine
Kooli digitaristu uuendamine
Juhkentali maja spordiväljaku ehitamine