TALLINNA KESKLINNA VENE GÜMNAASIUMI 2023/2024 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

I. Juhtimine
Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava koostamine
Vajaliku eesti keele oskusega pedagoogide värbamine


II. Personal
Pedagoogide eesti keele tase tõstmise toetamine
Erinevate ainete õpetajate koostöö mitmekesistamine eestikeelse õpetuse tõhustamiseks


III. Koostöö huvigruppidega
Keele ja kultuuri teema –aasta 2023-2024 ürituste läbiviimine
TKVG 100.aastapäeva tähistamine


IV. Õppe- ja kasvatustegevus
Õppeprotsessi mobiilsuse mitmekesistamine
"Keel ja kirjandus" ainekavade koostamine
Rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimine
Projekti "Roheline kool" põhimõtete juurutamine
Tehisaru juurutamine õppeprotsessi
Eestikeelsele õppele üleminekuks ainekavade koostamine
Õppetöö korraldamine Ukraina sõjapõgenikest õpilastele I –III kooliastmes


V. Ressursside arendamine
Kooli digitaristu uuendamine
Elektroonilise dokumendisüsteemi laiendamine (Postipoiss)