Gümnaasiumi vastuvõtmise kord on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 23.02.2017 käskkirjaga nr 1-2/89 lisa 5. Tutvuge siit.

Vastuvõtt 2021.-2022.õppeaastaks on lõppenud. Vabu õpilaskohti koolis ei ole.

Koolieelikute arendamise tunnid toimuvad koostöös MTÜ-ga Keskus Edu-line, HTM koolitusluba

 

Koolieelikute arendamise õppekava eesmärk on arendada laste  võimeid, õpioskust ja loovust.

Õppekava on koostatud järgides Haridusministeeriumi poolt kehtestatud alushariduse raamõppekava.

Koolieelikute arendamiseülesanded:

- aidata õpilastel kooliga kohaneda;
- arendada õpilastel positiivne kooli- ja õpikogemus;
- arendada vajalikud eelteadmised ja oskused I klassi astumiseks.

 

Õppekava

Русский язык - знакомство с буквами и звуками русского алфавита, навыки чтения, расширение словарного запаса, работа с текстом, формирование функциональной грамотности.

Eesti keel - tähed, sõna, lause, kirjutamine, jutu koostamine, tekstist arusaamine, jutustamine, lugemine.

Matemaatika - arvude loendamine ja võrdlemine, arvutamine, geomeetrilised kujundid.

Loodusõpetus - uurimistöö alused, looduslooliste teadmiste arendamine, positiivsete käitumisharjumuste kujundamine.

Kunstiõpetus - vaatlusoskuse ja ilumeele kujundamine, loova mõtlemise ja eneseväljenduse arendamine, silma ja käe koostöö arendamine.

Õppeaasta jooksul õpilaste areng uuritakse psühholoogi ja logopeedi juures.

 

Tunniplaan

Tunnid toimuvad 2 korda nädalas (kolmapäeviti ja laupäeviti või teisipäeviti ja laupäeviti). Tööpäevadel tunnid algavad kell 16.30, laupäeval - 10.00.

Ühel õppepäeval on 4 ainetundi. Ainetunni pikkus on 30 minutit.

Koolivaheaegadel tunde ei toimu.

Eelkoolis õppimine on tasuline.

 

Koolieelikute arendamine inglise keeles

Lastel on võimalus lisaks eelkooli põhiainetele osaleda inglise keele õppes

Inglise keel - keeleõpe toimub mängude, laulude, tantsude ja käeliste tegeluste abil. Lapsed omandavad võõrkeeles lause moodustamise alused. Õppuse lõpus õpilased teavad umbes 200 sõna tähenduse ja 10 inglisekeelset laulu.

 

Lisainfo: 6191601

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132

Elukohajärgse kooli määramise kord 

Info 1.klassi astumise kohta asub Siin

Taotluse võib esitada 1.-15.03.2021 e-kooli kaudu või Tallinna Haridusametis

Gümnaasiumi võetakse õpilasi testi inglise keeles ja vestluse alusel

Katsed toimuvad 15.06.2021 kell 10.00 Lenderi majas (Kreutzwaldi 25, Tallinn)

Dokumentide vastuvõtt toimub:

22.06.2021 kell 10.00 Lenderi majas.

25.06.2021 kell 10.00 Lenderi majas.

Soovime edu ja ootame Teid!

 

 

Ettevalmistusrühma võetakse vastu õpilasi, kelle vanus on seisuga 30.04.2022.a 6 aastat.

Registreerimine lingil